Gönder
Üye Isleri
1-1-2017 Haber 360 Renovasyon World Architecture Community 24. Dönem Ödülleri
Geri Dön

http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjY3NDIyMzgmMSY0ODM5NCYwJjE=?customer=f42fccf8-060e-e611-a23d-001a6465f174&sid=22069

 

6 PROJEYE ÖDÜL

World Architecture Community 24. Dönem Ödülleri'nde ülkemizden 6 Projeye Ödül \Vorid Architecture Community*nin 2006>dajı hu yana düzenlediği dünyanın dört hir yanındaki projeleri ödüllendirdiği \VA Avvards'ın 24>üncüsü sonuçlandı. 24. Döneni ödüllerine 17 farklı ülkeden başvuran projeler. inşa edilmiş, tasarlanmış \r «iğrenci projesi olmak üzere 3 kategoride incelendi. Her hir kategoride ise \Norld Architecture Conımuııiiy onursal üyelerinin oylarıyla 10 pnıje, \Vorid Architecture Community üyelerinin oylarıyla 5 proje ödüle layık görüldü. Türkiye'den başvuran projeler arasından Tabanlıoğlu MimaHık lasannıı Beyazıt Kütüphanesi inşa edilmiş pmjcler kategorisinde: IGI.O MimaHık tasanmı Anatolia Tiles, OHicc istanbul Archilects tasannu Selçuk Gençlik vc Kültür Merkezi, Güne; Gökçek tasannu Kızılelma Pmjesi tasarlanmış pmjcler kategorisinde; Furkan Köse tasannu Hisart Savaş Müzesi ile Atahan 'Ibpçu tasannu Saııcak'la Ortak Yerleşim Konut Pmjesi (frenci projeleri kategorisinde ödüi aldı. VVorld Architecture Community Ödülleri'nin 24.'sü sonuçlandı. Ödül alan projeler arasında Türkiye'den de 6 proje yer alıyor. i I HABER 360° World Architecture Community 24. Dönem Ödülleri'nde ülkemizden 6 Projeye Ödül . \Vorid Architecture Community*nin 2006>dan World Architecture ;:î"SL? hu ^ düzcnIcdiSİ dün>aılm ** bir _ . i. ^3L vanmdakı projeleri ödüllendirdiği \VA Avvards'ın Community Ödüllen nin T-« 24>üncüsü 24. Dönem küllerine 24. SÜ sonuçlandı, ödül 1 17 farklı ülkeden başvuran projeler. inşa edilmiş, alan projeler arasında *1C- tasarlanmış ve (iğrenci projesi olmak üzere Türkiye'den de 6 proje I ^* | kategı>ride incelendi. Her hir katcgı>ridc yer alıyor ise \Vorfd Architecture Commuııily onursal üyelerinin oylanyla 10 pnıje, \Vorid Architecture Community üyelerinin oylanyla 5 proje ödüle la^nk görüldü. Türkiye'den başvuran projeler 4 arasından Tahanlıoğlu MimaHık tasannu Bcyazu Kütüphanesi inşa edilmiş pmjcler kategorisinde: İGIjO MimaHık tasanmı Anatolia I Tıles, Otfice istanbul Archilects tasannu Selçuk ^ Gençlik vc Kültür Merkezi, Güneş Gökçek tasannu Kızılelma Projesi tasarlanmış pmjcler Furkan Köıe Hisart Savaş Müzesi ile Atahan 'Ibpçu tasannu Saııcak'la ^ \ ? Ortak Yericşim Konut Pmjesi (frenci pnıjeieri 1| kategorisinde ı>düi aldı. ia I I 46 / RENOVASYON

©2022 Hisartmuseum.com