Gönder
Üye Isleri
1-1-2018 TARZIYLA DÜNYADA İLK VE TEK OLAN MÜZE
Geri Dön

http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NzM3NTEzMTImMSY0ODM5NCYwJjE=?customer=f42fccf8-060e-e611-a23d-001a6465f174&sid=22069

TARZIYLA DÜNYADA İLK VE TEK OLAN MÜZE

1 f " * İbbİb^İ/. mtâm > 4(İHRİj^| ^B^SuMu^HSjcs. *" ^Ya^H^nilftui TARZIYLA DÜNYADA İLK VE TEK OLAN MÜZE HİSART CANLI TARİH VE DİORAMA MÜZESİNİN 2 BİN SENELİK TARİHİ İÇERDİĞİNİ SÖYLEYEN HİSART MUSEUM KURUCUSU NEJAT ÇUHADAROĞLU, İNSANLIK TARİHİNİN YÜZDE 80'İNİN SAVAŞLARDAN İBARET OLDUĞUNU BELİRTEREK, "İSTANBUL'A VE TÜRKİYE'YE YAKIŞACAK BİR NOKTADA MÜZE AÇMAK VE BU MÜZEYİ DE SADECE BİR MÜZE OLARAK DEĞİL, TARİHİ BİR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OLARAK KURMAYI DÜŞÜNÜYORUM" DEDİ. Hisart Museıım'daıı bizlere kısaca bahseder misiniz? Müze hangi tarilıi olayların dioramalarma ev sahipliği yapıyor? Müzeyi diğerlerinden farklı lalan özellikleri neler? Hisart Müzesi yaklaşık 4 sene önce kuruldu. Bu müze 2 bin senelik tarihi içeren bir müze. Doğu Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı'nın tüm dönemi, I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Kore, Vietnam, Körfez Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı gibi günümüze gelen önemli olay ve savaşları canlandıran, anlatan, gösteren bir müze... Bu müzenin en büyük farkı; tarilıi savaşları, her ölçekte yaptığım maketlerle anlatmak. Aynı zamanda yanma da gerçeklerini (fotoğrafını, resmini, tablosunu) koyuyorum. Böylelikle müzeye gelen biri, burada tarihi olayların hem maketleriyle canlandırmasını görüyor, hem gerçek karakterleri orijinal kıyafet ve aksesuarlarıyla özel mankenlerin giydirilmiş olarak canlandırmasını görüyor hem de o dönemde kullanılmış eserleri ve antikaları fotoğraflarla desteklenmiş şekilde görüyor. Bu tarzıyla Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi dünyada ilk ve tek olan bir müzedir. Diorama tekniğini bizlere biraz anlatır mısımz? Nedir diorama? Diorama, ölçek gözetmeksizin herhangi bir konuyu maketle anlatan bir canlandırma tekniğidir. Bu konu, herhangi bir konu olabilir. Ama benim işlediğim konu tarihi savaşlar... Müzeye gelen kişiler, üç boyutlu bir tabloya bakıyormuşçasıııa olayın canlandırmasını görmüş oluyorlar. Böylesi bir müze açma fikri nasıl doğdıı? Ben çocukluktan beri resim ve heykel yapıyordum. Bunlara olan ilgim ve yeteneğim sonrasında maket yapmaya başladım. Sonra yaptığım maketleri bir konu, bir mizansen içinde canlandırıp anlatmayı düşündüm. Maketler, dioramalar yapmaya başlayınca yanma da gerçek objeleri koymak istedim. Daha sonra objeleri bir vitrin mankeni gibi giydirip koymayı düşündüm derken git gide bu eserler arttı, eve ve büroya sığmayınca ve belli bir seviyeye ulaşınca da müze açmamızın gerekliliği kendiliğinden ortaya çıktı. TURİZM ÖZEL BÖLÜMÜ | ı f ~~ " m hem maketleriyle canlandırmasını görüyor, hem gerçek karakterleri orijinal kıyafet ve aksesuarlarıyla İI|MH özel mankenlerin giydirilmiş olarak ^ ^ j—canlandırmasını görüyor hem de o \jkA/ ^ dönemde kullanılmış eserleri ve an- . «Kgr ^ ~VŞ~" tikaları fotoğraflarla desteklenmiş ^ 1 şekilde görüyor. Bu tarzıyla Hisart ^ ' / k Canlı T ar ılı ve Diorama Müzesi diin- I > yada ilk ve tek olan bir müzedir. l " I - jSEj Diorama tekniğini bizlere biraz ı 1 anlatır mısımz? Nedir diorama? , | V Diorama, ölçek gözetmeksizin her- hangi bir konuyu maketle anlatan t>ir canlandırma tekniğidir. Bu konu, -s , herhangi bir konu olabilir. Ama benim işlediğim konu tarihi savaş- m- - - 1ar... Müzeye gelen kişiler, üç bo- # ^ yutlu bir tabloya bakıyormuşçasıııa J* r\^|\/| ğ\ ^\| I İL 1%##% J% olayın canlandırmasını görmüş olu- I MKZ.IYLM UUİN YAUA yorlaı m m m Bövlesi bir müze açma fikri nasıl İLK VE TEK OLAN MUZE Ben çocukluktan beri resim ve heykel yapıyordum. Bunlara olan uİcadt takii ı tadİu \/c ninDAMA Bizans, Selçuklu, Osmanlı'nın tüııı ilgim ve yeteneğim sonrasında maket •¦ •j i . ct-Ktt-t iı/ dönemi, I. Dünya Savaşı, II. Dünya yapmaya başladım. Sonra yaptığım MÜZESİ NIN 2 BİN SENELİK Savaşı, Kore, Vietnam, Körfez maketleri bir konu, bir mizansen TARİHİ İÇERDİĞİNİ SÖYLEYEN Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı gibi içinde canlandırıp anlatmayı diişüıı- HİSART MUSEUM KURUCUSU günümüze gelen önemli olay ve düııı. Maketler, dioramalar yapmaya savasları canlandıran, anlatan, gös- başlayınca yanma da gerçek objeleri NEJAT ÇUHADAROĞLU, İNSANLIK ^ bır müze flu müzemn%n ıstyedmı. Dfl^ sonra Jobje. TARİHİNİN YÜZDE 80'İNİN büyük farkı; tarilıi savaşları, her öl- leri bir vitrin mankeni gibi giydirip SAVAŞLARDAN İBARET OLDUĞUNU çekte yaptığım maketlerle anlatmak, koymayı düşündüm derken git gide Aynı zamanda yanma da gerçekle- bu eserler arttı, eve ve büroya sıgıııa- RFI DTFDFK "ICTAMRIII 'A \/C rini (fotoğrafını, resmini, tablosu- yıııca ve belli bir seviyeye ulaşınca TÜRKİYE'YE YAKIŞACAK BİR nu) koyuyorum. Böylelikle müzeye da müze açmamızın gerekliliği ken- NOKTADA MÜZE AÇMAK VE BU gelen biri, burada tarihi olayların diliğinden ortaya çıktı. 96 • www.hizmetix.com.tr » Hizmetix

İnsanların müzeye ve dioramalara ilgisi nasıl? Hakikaten çok farklı, çok iyi bir şey yaptığımızı her geçen giin daha iyi anlıyoruz. Çünkii buraya her kesimden, her yaştan, her ülkeden gelen kişilerin takdirini kazanıyoruz. Şıı ana kadar buraya binlerce insan geldi. Bir tanesi bile memnun olmadan çıkmadı. Bıı gerçekten çok büyük bir başarı... Tabii ki bir takım eksiklerimiz var. Binamız ve lokasyonuyla ilgili... Binamız yeteri kadar büyük ve geniş bir alanda kurulamadığı için vitrinlerde bir takım sıkışıklıklar var. Ama onları da yeni yere taşındığımızda aşmak için ciddi bir çalışına yürütüyoruz. istanbul"a ve Türkiye"ye yakışacak bir noktada müze açmak ve bu müzeyi de sadece bir müze olarak değil, tarihi bir araştırma enstitüsü olarak kurmayı düşünüyorum. Çünkü insanlık tarihinin yüzde BO"i savaşlardan ibarettir, insanlık tarihinin içinden savaşları çıkarırsanız geriye bir şey kalmıyor. Onun için de savaş tarihi çok önemlidir. Türkiye"de yaşayan her vatandaşın tarihini çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü tarih bir milletin hafızasıdır, belleğidir. Bu müzenin en büyük misyonlarından biri de; öncelikli olarak Türkiye"de yaşayan vatandaşlarımızın tarihe olan ilgi ve alakalarını artırmak, ayrıca yurt dışındaki ülkelerin bizi daha iyi tanımaları, anlamaları ve saygı duymalarını sağlamaktır. Müzeye ziyaretler hangi gün ve saatlerde gerçekleşiyor? Ayrıca ücretler konusunda bilgi verir misiniz? Hisart, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü açık bir müze. Giriş ücreti yetişkinlerde 30 Lira, öğrencilerde ise 10 Lira. Ayrıca şehit yakınları, gaziler ve engelliler için ise ücretsiz. Son olarak dünyaya açılmak gibi bir düşünceniz olup olmadığım öğrenebilir miyiz? Bununla ilgili bir plan varsa, amaca ulaşmak için ne gibi hazırlık çalışmaları söz konusu? Dünyaya açılma fikrim kesinlikle var. Şu anki hedeflerimizden biri müzemizin yeni ve hak ettiği büyük bir yere geçmesi. Bu müzeyi bir eğitim kurumu haline getirmek; ders veren, uzman yetiştiren, atölyeleriyle, sergi, toplantı, konser salonlarıyla kültürel ve tarihsel bir araştırma merkezi kurmak istiyorum. Almanya, Fransa, italya, Rusya, Avusturya, Amerika, Çin, Japonya gibi ülkelerin başkentlerinde ve en iyi yerinde 4-5 ay süreli sergiler açmak istiyorum. Bu sergiler süresince birtakım belgesel filmler, sinema filmleri günleri, önemli tarihçilerin konuşmaları ve toplantıları da düzenlemek planlarım arasında. Bunlar içinde devletin destek vermesi, bunun bir devlet politikası haline gelmesi gerekiyor. Y eni eserler yapmaya da devam ediyorum. Bu sene özellikle Çanakkale Savaşı, istanbul"un işgalinin 100. yılı, Kut"ül-Amare Kuşatması gibi birçok konuda sergi açmayı planlıyorum. I TURİZM ÖZEL BÖLÜMÜ însanla^ıı ve dioramala- Hakikaten çok"farklı, çok iyi bir şey yaptığımızı her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Çünkü buraya her kesim- yUrt dışındaki ülkelerin bizi daha Soıı olarak dünyaya açılmak gibi den, her yaştan, her ülkeden gelen iyi tanımaları, anlamaları ve saygı bir düşünceniz olup olmadığını kişilerin takdirini kazanıyoruz. Şu duymalarını sağlamaktır. öğrenebilir miyiz? Bununla ilgili ana kadar buraya binlerce insan . . ... bir plan varsa, amaca ulaşmak geldi. Bir tanesi bile memnun ol- 171C^C ziyaretler lıaııgi guıı ve j in ne ibi ]ıazırı,k çalışmaları madan çıkmadı. Bu gerçekten cok ^atlerde gerçekleşiyor? Ayrıca söz k(fimsu? büyük bir başarı... Tabii ki bir ko»"s™la bll§İ verir Dünyaya açılma fikrim kesinlikle takım eksiklerimiz var. Binamız tj. . , . ... . , ¦ , e var" §11 an^i hedeflerimizden biri Hısart, pazartesi günleri harıc har- .. . . , , ^ ~ -i ve lokasyonuyla ilgili... Binamız . .. .. , u. .. "r,. . müzemizin yem ve hak ettıgı buyuk . , , ö . , . tanın altı sunu acık bir müze. Gırıs , . . „ ..... yeten kadar buyuk ve genıs bir .. .. . , \ -nı • " bır yere geçmesi. Bu mıızeyı bir J j & , ücreti yetişkinlerde 30 Lira, ogren- .... , , ... , , alalıda kıımlamad.g, ,çm v,temler- cllerd/lse"10 Llra. A seh£ egıtıııı kum,m, haline getirmek, ders de bir takım sıkışıklıklar var. Ama , , ırı . veren, uzman yetiştiren, atolyelerıy- kınları, gaziler ve engelliler ıcııı ise , • * i * 1 i i onları da yeııı yere taşındığımızda ücretsiz " " ser§1" t0Plantl> konser salonlarıy- aşıııak için ciddi bir çalışma yürü- " la kültürel ve tarihsel bir araştırma tüyoruz. istanbul"a ve Türkiye"ye — —^ merkezi kurmak istiyorum. Almaıı- yakışacak bir noktada müze açmak I 11 ya, Fransa, italya, Rusya, Avusturya, ve bu müzeyi de sadece bir müze I Amerika, Çin, Japonya gibi ülkelerin olarak değil, tarihi bir araştırma başkentlerinde ve en iyi yerinde 4-5 enstitüsü olarak kurmayı düşünü- ay süreli sergiler açmak istiyorum. yorum. Çünkü insanlık tarihinin " Bu ser§iler süresince birtakım belge- yiizde BO"i savaşlardan ibarettir. 1 X sel filmler, sinema filmleri günleri, insanlık tarihinin içinden savaşları ."i önemli tarihçilerin konuşmaları ve çıkarırsanız geriye bir şey kaimi- /I toplantıları da düzenlemek plaııla- yor. Onun için de savaş tarihi çok IflULfa*, rım arasında. Bunlar içinde devletin önemlidir. Türkiye"de yaşayan İıer 1 E I destek vermesi, bunun bir devlet po- vatandaşın tarihini çok iyi bilmesi "V litikası lıaliııe gelmesi gerekiyor. gerekiyor. Çünkü tarih bir milletin ¦ Yeni eserler yapmaya da devanı edi- lıafızasıdır, belleğidir. Bu müzenin fmt { y*\ J yorum. Bu sene özellikle Çanakkale en büyük misyonlarından biri de; l * Savaşı, istanbul"un işgalinin 100. öncelikli olarak Türkiye"de yaşa- ,v"l ^ jS>İİ M Kut"ül-Amare Kuşatması gibi yan vatandaşlarımızın tarihe olan birÇ°k konuda sergi açmayı planlı- ilgi ve alakalarını artırmak, ayrıca _.tMI yorum. Hizmetix » www.hizmetix.com.tr • 97

©2022 Hisartmuseum.com